• Gói Luật sư Tư vấn Pháp lý Thường xuyên cho các Doanh nghiệp chỉ từ sáu triệu đồng mỗi tháng

   Gói Luật sư tư vấn pháp lý ưu đãi giành cho cá nhân chỉ từ một triệu đồng mỗi tháng.

  TƯ VẤN PHÁP LÝ THƯỜNG XUYÊN CHO DOANH NGHIỆP VÀ CÁ NHÂN

  • Tư vấn nội dung và hình thức hợp đồng, đảm bảo quyền và lợi ích tốt nhất cho khách hàng trước khi ký kết hợp đồng.
  • Tư vấn vận dụng pháp luật linh hoạt để giải quyết tình huống phát sinh hằng ngày thuộc lĩnh vực hoạt động, kinh doanh của khách hàng.
  • Tư vấn hoàn thiện pháp lý hồ sơ, tài liệu nội bộ của khách hàng (như điều lệ, quy trình, quy chế kinh doanh, nội quy lao động, chế độ lương, thưởng và bảo hiểm, văn bản chỉ đạo điều hành nội bộ,…).