• Gói Luật sư Tư vấn Pháp lý Thường xuyên cho các Doanh nghiệp chỉ từ sáu triệu đồng mỗi tháng

   Gói Luật sư tư vấn pháp lý ưu đãi giành cho cá nhân chỉ từ một triệu đồng mỗi tháng.

  THỪA KẾ, PHÂN CHIA DI SẢN

  • Soạn thảo di chúc.
  • Lưu trữ, bảo mật di chúc và công bố di chúc.
  • Hỗ trợ kê khai di sản thửa kế, xác lập quyền thừa kế đối với tài sản được hưởng thừa kế.
  • Tư vấn và thực hiện các thủ tục về phân chia di sản thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật trường hợp không có di chúc.
  • Tư vấn các trường hợp được hưởng thừa kế theo quy định pháp luật hoặc tư vấn về những trường hợp đương nhiên được hưởng thừa kế dù di chúc đã truất quyền hưởng thừa kế của người này (hay còn gọi là diện đưởng hưởng thừa kế bắt buộc).