• Gói Luật sư Tư vấn Pháp lý Thường xuyên cho các Doanh nghiệp chỉ từ sáu triệu đồng mỗi tháng

   Gói Luật sư tư vấn pháp lý ưu đãi giành cho cá nhân chỉ từ một triệu đồng mỗi tháng.

  QUẢNG CÁO

  • Đề nghị cấp phép quảng cáo (trên pano, bảng quảng cáo ngoài trời, quảng cáo trên phương tiện truyền thông, trên internet, trên phương tiện giao thông,…).
  • Đề nghị cấp phép xây dựng bảng, biển quảng cáo.
  • Tư vấn các thủ tục pháp lý về kinh doanh ngành nghề quảng cáo.
  • Thực hiện thủ tục lập doanh nghiệp liên quan đến hoạt động trong lĩnh vực quảng cáo.