• Gói Luật sư Tư vấn Pháp lý Thường xuyên cho các Doanh nghiệp chỉ từ sáu triệu đồng mỗi tháng

   Gói Luật sư tư vấn pháp lý ưu đãi giành cho cá nhân chỉ từ một triệu đồng mỗi tháng.

  LAO ĐỘNG

  • Tư vấn về Hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế làm việc, nội quy lao động.
  • Tư vấn quy chế lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, tai nạn lao động,…
  • Soạn thảo quy trình xử lý kỷ luật người lao động hiệu quả để giúp người sử dụng lao động có cơ sở pháp lý chặt chẽ khi xử lý kỷ luật người lao động.
  • Tư vấn Phương án hiệu quả giải quyết các tranh chấp giữa người lao động và người sử dụng lao động, đại diện theo ủy quyền hoặc luật sư làm trung gian hòa giải tranh chấp về lao động, hỗ trợ làm việc với cơ quan Thanh tra lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội, tham gia tố tụng tại tòa án,...