• Gói Luật sư Tư vấn Pháp lý Thường xuyên cho các Doanh nghiệp chỉ từ sáu triệu đồng mỗi tháng

   Gói Luật sư tư vấn pháp lý ưu đãi giành cho cá nhân chỉ từ một triệu đồng mỗi tháng.

  DOANH NGHIỆP, KINH DOANH, THƯƠNG MẠI

  • Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh theo tình huống, vụ việc hoặc tư vấn thường xuyên liên quan đến doanh nghiệp (tư vấn nội dung hợp đồng; đàm phán ký kết hợp đồng; nghĩa vụ thuế doanh nghiệp, tranh chấp lao động giữa doanh nghiệp và người lao động, quy trình xử lý kỷ luật lao động, quy chế làm việc, thỏa ước lao động tập thể; bảo hiểm; đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ,…).
  • Đề nghị cấp phép liên quan các lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp.
  • Các vấn đề pháp lý khác có liên quan thuộc lĩnh vực kinh doanh, thương mại.