• Gói Luật sư Tư vấn Pháp lý Thường xuyên cho các Doanh nghiệp chỉ từ sáu triệu đồng mỗi tháng

   Gói Luật sư tư vấn pháp lý ưu đãi giành cho cá nhân chỉ từ một triệu đồng mỗi tháng.

  CHỨNG KHOÁN

  • Tư vấn và hướng dẫn về IPOs.
  • Tư vấn các vấn đề liên quan việc niêm yết cổ phiếu và trái phiếu.
  • Soạn thảo hợp đồng, thỏa thuận liên quan đến việc mua bán cổ phiếu (cổ phiếu chưa niêm yết), trái phiếu.
  • Tư vấn thủ tục và soạn thảo tài liệu, văn bản phục vụ cho việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu.