• Gói Luật sư Tư vấn Pháp lý Thường xuyên cho các Doanh nghiệp chỉ từ sáu triệu đồng mỗi tháng

   Gói Luật sư tư vấn pháp lý ưu đãi giành cho cá nhân chỉ từ một triệu đồng mỗi tháng.

  TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

  • Tư vấn và soạn thảo nội dung hợp đồng tín dụng/vay/mượn, hợp đồng thế chấp/bảo đảm.
  • Tư vấn và thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm, thủ tục giải chấp tài sản bảo đảm.
  • Tư vấn các về cách thức phòng ngừa rủi ro khi nhận tài sản bảo đảm.
  • Tư vấn thủ tục mua bán an toàn đối với tài sản đang được thế chấp tại ngân hàng.
  • Tư vấn/soạn thảo quy trình, quy định, quy chế, văn bản thỏa thuận/bàn giao/thu giữ tài sản bảo đảm liên quan đến xử lý nợ và xử lý tài sản bảo đảm hoặc sổ tay/quy trình/quy định xử lý nợ.